• Van het hoofdbestuur: Contributie seizoen 2020-2021

  Als hoofdbestuur hebben wij een uitzonderlijk en zeldzaam besluit genomen inzake de contributie inning voor het seizoen 2020-2021 op basis van Artikel 13b Ontheffing van betaling contributie in het huishoudelijk reglement:

  1. De contributie van de tweede seizoenshelft voor senioren, dames (30+) en veteranen zal  niet worden geïncasseerd.
  2. De contributie die in de eerste seizoenshelft geint is blijft gehandhaafd en wanneer deze nog niet voldaan is moet deze wel voldaan worden.
  3. De contributie van de niet spelende leden en jeugdleden worden wel geïncasseerd. 

  Waarom hebben we dit besluit genomen:

  In de afgelopen periode hebben we ons veelvuldig de vraag gesteld moeten we contributie innen terwijl er niet getraind en gevoetbald wordt. Ondanks alle formele standpunten om wel de contributie voor een heel seizoen te innen, de grote financiële gevolgen voor Dosko en dat andere voetbalclubs wel de contributie voor een heel seizoen innen, vonden wij als bestuur het niet meer dan moreel te rechtvaardigen om financiële ruimte te zoeken om onze leden in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk tegemoet te komen. In de afgelopen jaren hebben wij als Dosko een spaarpotje opgebouwd voor bijzondere tijden zoals deze. 

  Als Hoofdbestuur hopen wij met de financiële toezegging jullie ook de komende seizoenen lid van deze mooie vereniging blijven. Mocht je geen gebruik willen maken van deze toezegging, dat dan zijn donaties van harte welkom zodat we sterker uit deze periode kunnen komen. 

  Via deze link kan gedoneerd worden:

  https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=j2tSBmywQmOHbVhFbqm39Q

  Welke impact heeft Corona op sv DOSKO

  Als vereniging ben je sterk afhankelijk van het spelen van wedstrijden op het sportpark. De toestroom van leden en supporters is van groot belang. Denk hierbij aan de derde helft na trainingen en wedstrijden. Het resultaat hiervan is dat onze kantine inkomsten sterk teruglopen. We merken dat in deze Coronaperiode contributie moeilijker te innen is. Daarnaast haken een aantal van onze sponsoren af omdat ook zij het zwaar hebben. Met onze sponsoren gaan we ook in gesprek. De kosten van de vereniging blijven doorlopen zoals huur van de velden, KNVB bijdragen en het noodzakelijke onderhoud. Alle regelingen die beschikbaar zijn gesteld door de overheid hebben we aangevraagd maar dat dekt bij lange na niet de volledige kosten.  Al deze bovengenoemde punten blijven voor de vereniging een hoofdpijndossier. Inmiddels hebben we onze begroting stevig onder handen genomen en diverse bezuinigingen zijn reeds succesvol doorgevoerd.

  Hoe zit het nu precies formeel?
  De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten, zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

  Je kunt als vereniging in overleg gaan met leden over het stoppen met contributie-inning, uit coulance omdat er nu geen activiteiten zijn. Veelal zal dit besluit door de Algemene Ledenvergadering (ALV) genomen moeten worden en die kan nu ook niet bij elkaar komen. De vereniging kan dus alleen in de ALV besluiten om (een deel van) de contributie voor dit jaar, gezien de bijzondere omstandigheden, niet te innen, waarbij zij wel moet bedenken dat de kosten gewoon doorgaan.

  Echter er bestaat ook nog het huishoudelijk reglement van s.v. Dosko. Deze is opgesteld en goedgekeurd op 22 november 2017.

  Daarin staat het volgende artikel:

  Artikel 13b Ontheffing van betaling contributie:

  1. Het bestuur kan leden ontheffing van betaling van de contributie verlenen voor een bepaalde periode.

  Tot slot blijven we positief:

  Een leeg Sportpark Meilust, een leeg voetbalveld, lege kleedkamers, een lege roodgele tribune en op zaterdag en zondag een leeg clubhuis. Op de warme plek waar we elkaar normaal altijd weten te vinden en waar we mooie momenten met elkaar beleefden en in de toekomst ook weer gaan meemaken, is het nu al een tijdje stil. Door een bijna ongrijpbare tegenstander zijn we even tijdelijk uit het veld geslagen en wordt het verlangen om het gras weer te mogen ruiken met de week groter. Maar gelukkig komt het moment dat de poorten van ons mooie sportpark weer open mogen, iedere dag een stapje dichterbij. Door ons samenspel overwinnen we ook deze zware storm!