• Voorwaarden lidmaatschap

   

  1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Opzegging kan uitsluitend via de penningmeester gebeuren, per postadres of e-mail.

  U bent pas uitgeschreven als dit bevestigd is door de penningmeester. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken. Bij opzegging tijdens een lopend seizoen wordt geen contributie terugbetaald.

  Opzeggen kan via de volgende adressen:

  SV DOSKO, Postbus 466, 4600 AL Bergen op Zoom, ledenadministratie@svdosko.nl

   

  1. Na inschrijving wordt een speler automatisch OP DE WACHTLIJST GEPLAATST. Zodra er plaats is wordt hij/zij ingedeeld in een elftal en hiervan op de hoogte gesteld. Jeugdspelers worden altijd met hun ouders uitgenodigd voor een intakegesprek.
  2. Inning van de contributie gebeurd via automatische incasso op basis van de onderstaande machtiging eind augustus en eind december van het lopende seizoen. Incassant ID sv Dosko: NL96ZZZ402806540000. Als u de contributie o.i.d. handmatig wilt versturen aan sv Dosko gebruikt u hiervoor volgend IBAN nummer: NL73 RABO 0137 8920 98 op naam van SV Dosko.
    • 3a. Telkenmale wordt de contributie vastgesteld voor één jaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
    • 3b. Indien het lidmaatschap na 30 juni, maar vóór 1 oktober, wordt opgezegd, is men verplicht administratiekosten van € 30,00 te betalen. Deze kosten worden geïnd via automatische incasso op basis van onderstaande machtiging.
    • 3c. Indien het lidmaatschap na 1 oktober wordt opgezegd, is men verplicht om de volledige contributie tot 1 juli van het jaar daarop volgend te betalen.
  1. Leden worden pas bij de KNVB aangemeld als de contributie is betaald. Leden die geen machtiging hebben afgegeven mogen niet trainen en geen wedstrijden spelen voordat de betaling geregeld is.
  1. SV DOSKO verkrijgt hierbij het recht om bovenstaande gegevens door te geven aan derden zoals bijvoorbeeld de KNVB of de gemeente.
  2. Ouders van jeugdleden verplichten zich om te rijden naar uitwedstrijden van hun kinderen.
  3. Boetes welke aan een speler persoonlijk of aan het team waarin hij/zij speelt zijn opgelegd worden aan hem/haar doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van automatische incasso op basis van onderstaande machtiging eind december en eind mei van het lopende seizoen.
  4. Wanneer een machtiging is afgegeven die (bijv. om administratieve redenen) niet kan worden uitgevoerd wordt de vordering (contributie of boete) verhoogd met € 2,50 administratiekosten.
  5. Eventuele vermissingen en schade(niet zijnde slijtage) van materialen aan het einde van het seizoen komen voor rekening van het team en zullen door middel van automatische incasso op basis van onderstaande machtiging eind mei van het lopende seizoen geïnd worden.
  6. Bij wijziging van uw gegevens moet u dit zo snel mogelijk, bij voorkeur per e-mail, doorgeven aan één van de onder 1 genoemde adressen.
  1. Tarieven:
  • Pupillen €55 per halfjaar
  • Junioren €80 per halfjaar
  • Senioren €100 per halfjaar
  • Veteranen 35+ €57,50 per halfjaar
  • Niet spelende leden €40 per halfjaar