• Clubregels

 • Sportiviteit & Respect

  Net als iedere vereniging kent ook sv DOSKO een aantal gedragsregels waar iedereen zich aan houdt (of dient te houden). We vinden het belangrijk dat iedereen plezier beleeft aan het voetbal, zowel de spelers, de trainers en leiders, de supporters, de vrijwilligers en ook onze gasten.

  sv DOSKO is een trotse vereniging met een rijke historie. Op iedereen die het DOSKO-logo draagt straalt dit imago af en als vereniging verwachten we dat iedereen zijn best doet om dit imago hoog te houden.

  Enkele jaren geleden is daarom het boekje Normen en Waarden opgesteld en uitgedeeld aan iedereen binnen de vereniging. In dit boekje staan een aantal gedragsregels als leidraad voor alle leden, supporters, vrijwilligers en ouders van leden.

   

  Concept Sportiviteit & Respect

   

  1. 1.       Regels Sportiviteit en Respect m.b.t. het voetbal bij sv DOSKO

  Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee "begrip" gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

   

  Door dit (tucht)reglement vast te stellen in de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2017

  geeft de vereniging aan dat zij excessen willen tegengaan en een preventief en correctief beleid te voeren dat door onze vereniging wordt nageleefd.

  Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen.

  Kortweg gezegd:

  · Respect voor de ander

  · Geweldloosheid

  · Aanspreekbaarheid op gedrag

  · Het bepalen van grenzen bij wat toelaatbaar is en niet

   

  Beleidskader: preventief en correctief optreden

   

  Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt daardoor een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.

   

  Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en bij overtreding daarvan er op worden aangesproken.

   

  Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

   

  Dit beleid is in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component is.

  De uitvoering van het actieplan wordt in handen gegeven van een nog in te stellen Commissie Sportiviteit en Respect (Commissie S&R), het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.


  Dit is een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering. Op grond van artikel 20 van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering. Bij bestuursbesluit dd. 3 oktober 2017 is besloten tot agendering op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van het plan tot invoering van het reglement Sportiviteit & Respect met alle bijbehorende reglementen zoals de gedragsregels en procedurebeschrijving’.

   

  De datum van de (officiële) inwerkingtreding van dit reglement is vastgesteld op de dag volgend op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering waarop dit statuut door de Algemene ledenvergadering is vastgesteld.

   

  1. 2.       Gedragsregels

   

  Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

  Deze afspraken worden voor zover het de leden van sv DOSKO betreft, vastgelegd in het gedragsreglement waarin wij de waarden en normen voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen. De Commissie Sportiviteit en Respect zorgt ervoor dat de regels uitgedragen worden aan de leden, b.v. door publicatie op de site en bij bijeenkomsten van aanvoerders, leiders en kaderleden.

   

  Aan het gedragsreglement is een tuchtreglement verbonden.

  Het tuchtreglement voorziet vooral in een nadere uitleg en de sanctiemogelijkheden.

  Met betrekking tot het aldus te voeren waarden- en normenbeleid binnen sv DOSKO zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

   

  1. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich daarom te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van leden en derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten, spugen, (seksuele) intimidatie en dreigen met geweld wordt niet getolereerd.

   

  2. Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem en zijn teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubgebouw, het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.

   

  3. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.

   

  4. Het nuttigen van in het clubgebouw aangeschafte dranken - op het sportcomplex - is buiten het clubgebouw en het terras conform de richtlijnen van de KNVB verboden. Het is niet toegestaan drankverpakkingen achter te laten op en rond de speelvelden.

   

  5. Een verenigingslid houdt zich aan de aan hem door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.

   

  6. Een verenigingslid dient zijn medeleden te corrigeren in het geval deze gedragsregels overtreden.

   

  7. Een verenigingslid, die een overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit aan een van de leden van de commissie Sportiviteit en Respect (commissie S&R) via de jeugd of hoofdbestuur.

   

  8. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen, zich zo nodig dienen te verantwoorden voor de Commissie S&R.

  1. 3.       Commissie Sportiviteit en Respect

   

  3.1 Taakstelling

  De Commissie S&R is een door het bestuur ingestelde commissie met bevoegdheden, die de volgende taakstelling heeft, die beantwoordt aan de in hoofdstuk 1 vermelde doelstelling:

   

  · Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit, dat sv DOSKO de te hanteren waarden en normen in de voetbalsport en het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van waarden  en normen (gevoed uit meerderheidsstandpunten voortkomende uit traditie, gewoonte, integratie etc) onderschrijft.

   

  · Bevorderen en mede bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn sport op correcte wijze beoefent.

   

  · Het mede bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van

  sv DOSKO welke te maken hebben met waarden en normen (opgenomen in hoofdstuk 3 van dit statuut).

   

  · Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).

   

  · Het adviseren voor het opleggen van sancties.

   

  Hieruit worden de volgende deeltaken afgeleid:

   

  1. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers en het indien noodzakelijk organiseren van informatieavonden.

  - het verzorgen van schriftelijke voorlichting of via de website van de vereniging.

   

  2. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid)

  - Het behandelen van de aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze;

  - het adviseren van sancties en het bepalen van de hoogte hiervan;

  - toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie door (jeugd) hoofdbestuur.

   

  3. Evaluatie en verslaglegging

  - Jaarlijkse evaluatie van de Commissie S&R  en vastleggen in een jaarverslag;

  - bijstelling voor het komende seizoen n.a.v. de evaluatieresultaten;

  - jaarlijkse verslaglegging van Commissie S&R t.b.v. de Algemene Ledenvergadering.

   

  3.2 Samenstelling

  De Commissie S&R bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, waarvan 1 voorzitter en 1 secretaris. Een van de leden dient tevens zitting te hebben in het bestuur. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

  De leden worden zoveel mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:

  - jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler);

  - dames;

  - senioren;

  - technische staf;

  - zeker 1 bestuurslid.

  De leden worden benoemd door het bestuur.

  De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.

   

  3.3 Werkwijze

  De direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) blijven primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis. Dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende bestuurscommissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.

  De Commissie S&R wordt ingeschakeld bij wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden.

   

  Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de Commissie S&R is gebaseerd:

   

  1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van de Sv DOSKO.

   

  2. Het incident en/of conflict wordt schriftelijk of mondeling in persoon aangemeld bij de Commissie S&R via het (jeugd) hoofdbestuur. Eventueel kan een meldingsformulier worden gebruikt welke te krijgen is via Hoofd of Jeugdbestuur. (zie bijlage 1). Meldingen dienen binnen 1 week na het incident cq ontstaan van een conflict bij de commissie te worden ingediend. Alleen tijdig ingediende meldingen zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.

   

  3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident neemt de Commissie S&R het besluit tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week schriftelijk in kennis gesteld.

   

  4. De Commissie S&R (na eventueel noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het conflict cq incident) deelt uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de melding aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande het betreffende lid aanhangig is gemaakt.

   

  5. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen 1 week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de Commissie S&R te zijn.

   

  6. Op zijn schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (eventueel) in de gelegenheid gesteld op een door de Commissie S&R te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Hierbij kunnen ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van de Commissie S&R. De Commissie S&R maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt dit ook toe aan alle aanwezigen en het bestuur.

   

  7. De Commissie S&R stelt aan de hand van haar bevindingen een advies vast en stelt het bestuur hiervan op de hoogte. Het bestuur kan binnen 1 week gemotiveerd kenbaar maken het niet met het advies eens te zijn.

   

  8. Het Hoofd cq Jeugdbestuur stelt, bij geen bezwaar van het bestuur, betrokkene in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de Commissie S&R wordt de commissie daarvoor uitgenodigd.

   

  9. Het (Jeugd) Hoofdbestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen beroep mogelijk is. Het beroep dient beargumenteerd bij  het bestuur te worden ingediend binnen 2 weken na de kennisgeving van sanctie.

   

  10. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak kan onder verantwoordelijkheid van het bestuur gepubliceerd worden in het clubblad en/of website.

   

  11. Opheffing van een Royement kan alleen door het Hoofdbestuur plaatsvinden

   

  12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Sv DOSKO. 

  1. 4.       Sancties

  De Commissie S&R is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten namens het bestuur van sv DOSKO bevoegd tot het adviseren van een strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de gedragsregels. Sancties kunnen bestaan uit:

  1. Berisping

  2. Uitsluiting van wedstrijden en trainingen

  3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten

  4. Schade verhalen

  5. Royement

  6. Ontzegging van de toegang tot het sportpark voor bepaalde en onbepaalde tijd

   

  Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap ontzegt.

  Tegen sanctie  1. Berisping bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is daarom eindoordeel.

  Wanneer het een beroep betreft van een jeugdlid, dan zal het Hoofdbestuur zich hierover uitspreken.

  Wanneer het een seniorenlid betreft, dan zal dit gebeuren door een nader aan te stellen Commissie van Beroep.

  Een royement wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur.  In de Algemene Ledenvergadering wordt het royement bekrachtigd. Het lid kan via de secretaris van het bestuur schriftelijk heroverweging vragen aan de Algemene Ledenvergadering. Hiervoor wordt dan een onafhankelijke commissie in het leven geroepen. Voor het bepalen van de zwaarte van de straf, voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleggingen bij molestaties. Deze zijn terug te vinden op de website van de KNVB.

  De Commissie S&R in haar advies, beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc) niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). Toegekende straffen van KNVB-zijde dienen ter discussie als voldoende gedragscorrectief te worden beschouwd.

   

  Naast de bestraffing van leden kan ook de vereniging door de KNVB bestraft worden, indien sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers:

  - Een vereniging wordt verantwoordelijk gesteld worden voor een overtreding, welke is begaan door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie (welke dan ook) bekleden;

  - Een vereniging wordt eveneens verantwoordelijk gesteld worden voor gedragingen van toeschouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voor zover de vereniging ten aanzien van gedragingen onzorgvuldigheid ten laste wordt gelegd.

  Het referentiekader van sancties voor wangedrag en/of molestaties "buiten het speelveld" is hierop gebaseerd.

   

  Concept Sportiviteit / Respect / Normen / Waarden / Gedragsregels SV DOSKO.

  Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een lid en/of gast van sv DOSKO onthoudt zich daarom van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal of fysiek geweld, pesterijen en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel.

   

  Een lid en/of gast van sv DOSKO heeft respect voor andermans eigendommen.  Een lid en/of gast van sv DOSKO is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar aangerichte schade c.q. vernieling.

   

  Ontvreemd geen materialen van de club of andermans spullen. Nodig dit ook niet uit door waardevolle spullen achter te laten in een kleedlokaal of op het veld.

   

  Wees zuinig op de door de club of sponsor ter beschikking gestelde materialen en draag de ter beschikking gestelde kleding niet in privé-tijd.

   

  Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes en glazen op en rond de speelvelden en\of kleedlokaal is verboden, maar dienen gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat een sportcomplex (uit en thuis) altijd netjes achter.

   

  Beslissingen van de scheidsrechter worden te allen tijden gerespecteerd. Verbaal of non-verbaal verhaal halen bij een scheidsrechter/ assistent scheidsrechter is niet toegestaan.

   

  Sportiviteit, respect en plezier in het voetbal staan bovenaan. Prestatiedrang in het veld mag nooit leiden tot excessen binnen of buiten het veld. Fair Play geldt als belangrijke regel.

   

  Ouders en toeschouwers onthouden zich van commentaar en het geven van aanwijzingen. Laat kinderen hun spel spelen en moedig ze  op positieve en sportieve wijze aan.

   

  Glaswerk en alcoholische dranken zijn niet toegestaan in de kleedkamers en op en rondom de velden.

   

  Respecteer het geldend rookverbod. Het is niet toegestaan in de kantine, op het veld, in de kleedkamer of in de dug-out te roken.

  Het is niet toegestaan op of om het gehele sportcomplex soft- en/of harddrugs te gebruiken/verhandelen.

   

  Het bestuur van sv DOSKO neemt bij overtreding van de huisregels en acties waarbij de goede naam van de vereniging in diskrediet wordt gebracht, passende maatregelen. Dit kan zowel een schorsing, boete dan wel een preventieve maatregel zijn. Het bestuur wordt met betrekking tot misdragingen van leden altijd door betrokkenen ingelicht, waarna eventueel in overleg, de passende maatregelen worden getroffen. Schorsingen anders dan vastgestelde standaardschorsingen worden altijd door het bestuur opgelegd. Ook geldt dit voor een eventueel voorgenomen royement (via ALV).

   

  Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij aan de financiële verplichting voldoet met betrekking tot contributie betaling. Bij niet voldoen aan deze verplichting wordt betrokken speler/speelster aangemaand in een persoonlijk schrijven. Blijft de speler/speelster in gebreke, dan volgt een directe schorsing voor betrokken speler/speelster. Deze schorsing heeft betrekking op alle verenigingsactiviteiten en blijft van kracht tot de betrokken speler/speelster aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

   

  Een lid en/of gast van sv DOSKO spreekt een ander aan op zijn of haar gedrag als dit afwijkt van de huisregels van sv DOSKO.