• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  31 okt 2019
 •  

  ALGEMENE LEDENVERGADERING.

   

   

  Het bestuur van S.V. DOSKO nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 november 2019. Aanvang 20.00 uur in het clubhuis aan de Ravelstraat te Bergen op Zoom.

   

  Agenda.

   

  1. Opening en mededelingen.
  2. Ingekomen en uitgegane stukken.
  3. Vaststellen agenda.
  4. Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op 20 november 2018
   (Notulen liggen vanaf 02-11-19 in het clubhuis ter inzage of zijn op te vragen via secretaris@svdosko.nl of 06 – 53 85 79 18).
  5. Jaarverslag secretaris (vanaf 04-11-2019 geplaatst op www.svdosko.nl ).
  6. Jaarverslag penningmeester
   (ligt 1 uur voor aanvang vergadering ter inzage).
  7. Verslag kascommissie / decharge bestuur
   De kascommissie bestaat uit Jac Hendrickx, Frans Nuijtemans en Bart Rens. Reserve lid is Miquel Bogers.
  8. Benoeming kascommissie.
   ( Jac Hendrickx en Frans Nuijtemans zijn statutair aftredend)
  9. Jeugd.
  10. Vaststelling contributie.
  11. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2019/2020.
  12. Huldigingen.
  13. Bestuursverkiezing.

  Volgens het rooster zijn aftredend: Voorzitter Gaby Niemantsverdriet en Commissaris senioren Ruud Brugmans. Commissaris Senioren Ruud Brugmans stelt zich herkiesbaar.
  Voorzitter Gaby Niemantsverdriet treedt af. Het bestuur stelt de leden voor om Hans Keij te benoemen tot voorzitter.
  Daarnaast stelt het bestuur voor om Dennis Hagenaars als algemeen bestuurslid aan te stellen. Dennis gaat o.a. diverse projecten op zich nemen.
  Eventuele (tegen)kandidaten voor bovengenoemde functies dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail (secretaris@svdosko.nl ) voor 12 november 2019 te worden aangemeld bij de secretaris: sv DOSKO, Postbus 466, 4600 AL Bergen op Zoom. .

  14. Rondvraag.
  15. Sluiting.