• ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Door de huidige overheidsmaatregelen vanwege het nog steeds heersende coronavirus zien wij geen mogelijkheid om dit jaar alsnog bijeen te komen voor de ALV. In verband met de continuïteit van onze prachtige vereniging stelt het bestuur dan ook voor de ALV 2020 schriftelijk te doen. Hieronder volgt een korte toelichting, gevolgd door de agenda en verslaglegging bij de agenda.

  Korte toelichting procedure

  Puntsgewijs is de agenda onder deze toelichting opgemaakt. Tussen de agendapunten is cursief het verslag van het bestuur toegevoegd. De leden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 6 april 2021,15:00 uur, hun reactie te geven over de agenda en verslaglegging (hierna ook wel “de stukken”). De reactie kan bestaan uit vragen/opmerkingen, dan wel afkeuring van de gedane voorstellen. Reacties kunnen worden gemaild aan secretaris@svdosko.nl. Het bestuur zal vervolgens een schriftelijke terugkoppeling geven over de stukken. Als voor de genoemde datum geen reactie is ontvangen, dan zien we uw stem als ‘voor’ en daarmee gaat u akkoord met de besluiten en voordrachten.

  Vanzelfsprekend staat het de leden uiteraard vrij om naast de vergaderstukken ook andere onderwerpen aan de orde te stellen. Hiertoe biedt het bestuur een “inloopuur” om vragen te stellen dan wel onderwerpen aan de orde te stelen. Dit inloopuur zal worden gehouden op zaterdag 10 april 2021 van 10:00 uur tot 12:00 uur.

  We zijn ons ervan bewust dat een fysieke vergadering meer discussiemogelijkheden geeft, maar we hopen dat deze schriftelijke vorm jullie ook uitnodigt te reageren. 

  Het bestuur vraagt de leden dan ook instemming over de volgende agendapunten:

  Agenda

  1. Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op 19 november 2019
   (Notulen zijn op te vragen via secretaris@svdosko.nl of 06 – 53 85 79 18 / 06 – 13 02 68 20).
  2. Jaarverslag secretaris (zie https://www.svdosko.nl/jaarverslag-secretaris-2/). 
  3. Jaarverslag penningmeester

  Financieel verslag 2019/2020

  Naast sportief was het seizoen 2019/2020 tevens financieel een bijzonder jaar voor DOSKO. Tot en met februari 2020 was er geen vuiltje aan de lucht en stonden alle seinen op groen om het begroot resultaat te realiseren. Echter in maart sloeg Corona genadeloos toe, waardoor de kantine gesloten diende te worden en het sportpark op last van de gemeente zelfs 6 weken haar deuren diende te sluiten. Daarnaast merkten we dat zowel leden als sponsoren als gevolg van Corona moeilijker de contributie en gefactureerde bijdragen konden voldoen. In het seizoen 2019/2020 hebben we dan ook jammer genoeg sommige sponsoren zien vertrekken. Gevolg hiervan was een afname van de contributiebaten van circa 15% en 10% afname sponsorbijdragen.  De afname van de totale baten is beperkt gebleven tot 10%, doordat we maximaal gebruik hebben gemaakt van de beschikbare Corona subsidiemogelijkheden.

  De kosten zijn in lijn met de activiteiten afgenomen, wat mogelijk is door de flexibele kostenopbouw van DOSKO en de onbaatzuchtige inzet van onze vrijwilligers. Daarnaast hielp tevens het besluit van de KNVB om landelijk voor de maanden april t/m juni geen contributie te heffen. Voor DOSKO resulteerde deze geste van de KNVB tot een besparing van circa € 5.000. 

  Dit alles heeft geresulteerd in een positief resultaat van € 4.200, met voor het volgend seizoen (2020/2021) behoud van aantal leden. Ons vrij te beschikken banktegoed is door dit resultaat ten opzichte van voorgaand jaar licht toegenomen. Ook hebben we onze schulden aan derden beperkt weten te houden tot 10% van onze bank- en kastegoeden. 

  Al met al was het op financieel gebied een intensief jaar, waar we als bestuur alle zeilen bij diende te zetten om een financieel gezonde basis voor de komende jaren te kunnen blijven garanderen. Dit resultaat hadden we niet zonder de steun en inzet van onze leden, vrijwilligers en sponsoren kunnen bereiken. 

  Inzage in de balans per 30 juni 2020 en de staat van baten en lasten 2020 is mogelijk op 10 april. 

  1. Verslag kascommissie / decharge bestuur
   De kascommissie bestaat uit Bart Rens, Jos Arendonk en Miquel Bogers. Reserveleden zijn Conja Brugmans en Ellen Knopper. 

  Kascommissie

  De controle van de kascommissie heeft 11 november 2020 plaatsgevonden. Doordat Bart Rens verhinderd was, heeft Conja met ondersteuning van Rick Brugmans de werkzaamheden van Bart overgenomen. Naar aanleiding van de controle heeft de kascommissie de vergadering verzocht om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-07-2019 tot en met 30-06-2020. Wij bedanken de commissieleden voor hun inzet en tijd.

  1. Benoeming kascommissie.

  Voor het seizoen 2020/2021 verzoeken wij de kascommissieleden van afgelopen jaar, zijnde Jos van Arendonk, Miquel Bogers en Bart Rens, zich wederom kiesbaar te stellen.  Met als reserve Ellen Knopper-Suijkerbuijk.

  1. Vaststelling contributie

  Voorstel / vraag vanuit bestuur: graag ontvangen we mandaat om, indien nodig, de contributie met 5% te verhogen.

  1. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2020/2021

  Begroting 2020/2021

  In augustus 2020 is de begroting voor het seizoen 2020/2021 door het bestuur vastgesteld. Uitgangspunt van de begroting was een normaal seizoen, waarbij DOSKO 1 wederom zou meedingen om de prijzen. Echter vanaf november 2020 gooide Corona wederom roet in het eten. De ontwikkelingen en de impact hiervan op de begroting waren dusdanig lastig te voorspellen dat de begroting niet meer representatief was voor het huidig seizoen. Als gevolg hiervan heeft het bestuur besloten de begroting los te laten en wordt op basis van tussentijdse cijfers en berekening van verschillende scenario’s gestuurd. Hierdoor houden we goed zicht op het verwacht resultaat over 2020/ 2021 en onze bank- en kastegoeden. Als gevolg van dit besluit is het niet mogelijk om een begroting over het seizoen 2020/2021 vast te stellen.

  Doordat de begroting losgelaten is, hebben we kunnen besluiten om als één van de weinige voetbalverenigingen in Nederland, FC Bergen heeft ons voorbeeld gevolgd, de contributie voor de senioren en veteranen voor het 2e seizoenshelft niet te innen. Deze maatregel heeft zelfs de landelijke kranten gehaald. Daarnaast heeft de sponsorcommissie  in deze voor sponsoren moeilijke tijd de financiële ruimte gevonden om met de sponsoren betalingsregelingen af te sluiten. Ondanks de onzekerheid die momenteel heerst, verwacht het bestuur over 2020/ 2021 break-even te spelen of een klein negatief resultaat te behalen. Met inachtneming van de in voetballand onderscheidende maatregelen is dit verwacht resultaat zeer goed en een compliment waard voor heel de club.  

  1. Bestuursverkiezing.

  Volgens het rooster zijn aftredend: 

  • Secretaris Jack Reijnders treedt af. Het bestuur stelt de leden voor om Dennis Hagenaars te benoemen als secretaris.

  Jack heeft heel veel functies uitgeoefend binnen de vereniging, eigenlijk te veel om op te noemen, maar we gaan een dappere poging wagen.

  Hij is dan ook een DOSKOAAN in hart en nieren. Om maar bij dit clubblad “DE DOSKOAAN” te beginnen, daar heeft hij zijn creativiteit en kennis 13 jaar gedeeld in de redactie. Maar hij begon natuurlijk lang daarvoor zijn DOSKO carrière als voetballer. In het boekje 100 jaar DOSKO dat verscheen naar aanleiding van het eeuwfeest van de club in 2008 zijn tal van foto’s van en verwijzingen naar hem te vinden. In de aanloop van dit eeuwfeest was hij commissie receptie-voorzitter 100 jaar SV DOSKO.  Dat zijn sporthart heden ten dagen nog steeds sneller gaat kloppen bij het idee over een mogelijk promotie naar de Hoofdklasse zal niemand verbazen. Het prestatieve zit in zijn DNA. Niet voor niets is hij al jaren lid van de technische commissie. Jaar in jaar uit op zoek naar die uitzonderlijke speler passend binnen de DOSKO filosofie met als doel het kampioenschap. Om nog dichter bij het vuur te zitten is het zeker niet vreemd om te vermelden dat hij jaren geleden lid van het kader in de functie van teammanager van DOSKO 1 is geworden. Dichtbij de selectie om nog meer te ervaren wat DOSKO nodig heeft om zijn grote doelstelling, promotie, te realiseren. Verder is hij ook elftalleider geweest. Eind 2009 startte Jack Reijnders als secretaris en nam dat over van Eric de Bie. Dit heeft hij 11 jaar lang met veel verve gedaan en was daarin nooit verzakend. Tijdens de serieuze bestuursvergaderingen was er ook altijd tijd om te verhalen uit vroeger tijden. Jack heeft ongeveer 20 jaar diverse bestuursfuncties bekleed waaronder 4 jaar vice voorzitter van de club. Voorts was hij 10 jaar wedstrijdsecretaris senioren en 11 jaar voorzitter sponsorcommissie.

  Enige tijd geleden gaf Jack aan toch een stapje terug te doen en zich niet herkiesbaar te stellen voor nog een periode van 3 jaar. Binnen het Hoofdbestuur is toen gekeken naar een opvolger. Die bleek dichterbij dan gedacht. Dennis Hagenaars zat inmiddels in het bestuur en is door Jack de afgelopen maanden ingewerkt zodat Dennis een probleemloze doorstart kon maken. Jack blijft gelukkig behouden voor de club, hoe kan het ook anders. Hij blijft lid van het Kader DOSKO 1 en van de Technische Commissie, waarvan hij 10 jaar voorzitter is geweest. 

  Jack namens het Hoofdbestuur en alle leden van DOSKO bedankt voor hetgeen je gedaan hebt als secretaris van onze club. In petit comité staat het Hoofdbestuur op 10 april stil bij zijn vertrek.

  Maar het zou DOSKO niet zijn om daar op een later tijdstip uitgebreider aandacht aan te gaan schenken, onder het genot van een rood wijntje. 

  Rest nog te vertellen dat Jack ook nog tijdelijk penningmeester van de club is geweest. Hieruit blijkt dat Jack van alle markten thuis is. Dit is overigens een mooi bruggetje naar het volgende bestuurslid die tussentijds aftreed.

  Tussentijds aftredend:

  • Penningmeester Dennis Nuijten treedt af in zijn rol als penningmeester neer. Het bestuur stelt de leden voor om Rick Brugmans te benoemen als penningmeester.

  Drie jaar geleden nam Dennis Nuijten de kas over van Lianne Musters. Dennis was geen onbekende van de club. Hij voetbalde  ook in de jeugd van DOSKO en voetbalt momenteel bij de veteranen en is trainer van de JO011 waar zijn zoontje in voetbalt. Verder is hij de drijvende kracht voor de jeugdafdeling. Onvermoeibaar, vol met ideeën, nooit opgevend proberen de jeugdafdeling te laten groeien zowel in aantallen als ook deze een kwalitatieve boost te geven. Van het organiseren van een voetbal clinic voor de jeugd tot onderlinge toernooitjes. Maar ook zorgen dat iedereen in een DOSKO outfit loopt en dat alle materialen er zijn die nodig zijn om optimaal te kunnen trainen. Het opstarten van de Mini Stars Academy tot het organiseren van een testdag door NAC.  Om nog maar niet te vergeten het aanspreekpunt voor spelertjes en ouders tijdens de wedstrijddagen op zaterdag. Een echte duizendpoot. 

  En dan daarnaast ook nog gewoon penningmeester zijn van DOSKO. Als registeraccountant heeft Dennis de afgelopen jaren de financiën op voortreffelijke wijze beheerd. De kascommissies konden vragen stellen wat ze wilde maar kwamen altijd tot de conclusie dat het tip top in orde was. Zijn manier van kijken naar zaken brengt het besluitvormingsproces in vergaderingen tot een hoger niveau. Dat zal het Hoofdbestuur zeker gaan missen. Toen Dennis aangaf dat het met zijn werk niet meer mogelijk was dit goed te combineren en na een mooie promotie ook niet meer mocht vanuit zijn werkgever, is de zoektocht naar een nieuwe penningmeester begonnen. Niet lang daarna heeft zich een kandidaat aangediend met ook een DOSKO hart, Rick Brugmans. De afgelopen maanden heeft Dennis dan ook Rick meegenomen in het wel en wee van de financiën van DOSKO.  Zeker het afgelopen jaar met alle coronaperikelen en subsidie-regelingen was het een zege twee stevige financiële mannen in het bestuur te hebben.

  Ook van Dennis zal het Hoofdbestuur op gepaste wijze op 10 april afscheid nemen. Als corona weer meer mogelijk maakt gaan we dat dunnetjes overdoen onder het genot van een pilsje. Dennis bedankt namens Hoofdbestuur en leden van DOSKO.

  • Kevin Langenberg heeft op de ALV vorig jaar aangegeven te stoppen als Commissaris Jeugd. Deze rol blijft vacant.
  • Dennis Hagenaars treedt af als Commissaris Projecten. Het bestuur stelt voor om hem te benoemen als secretaris (zie boven);
  • Het bestuur stelt voor om Kevin Langenberg te benoemen als Commissaris Sponsoring & Marketing. Deze rol zal de Commissaris Projecten vervangen.
  1. Sluiting.

  Het bestuur dankt de leden voor het vertrouwen. Ondanks het jaar dat achter ons ligt, hopen we elkaar snel weer te kunnen trekken op Sportpark Meilust.