• Het bestuur van S.V. DOSKO nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 november 2020. Aanvang 20.00 uur in het clubhuis aan de Ravelstraat te Bergen op Zoom (locatie is onder voorbehoud van dan geldende corona-maatregelen)

   

   

  Agenda.

  1. Opening en mededelingen.
  2. Ingekomen en uitgegane stukken.
  3. Vaststellen agenda.
  4. Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op 19 november 2019
   (Notulen liggen vanaf 27-10-2020 in het clubhuis ter inzage of zijn op te vragen via secretaris@svdosko.nl of 06 – 53 85 79 18).
  5. Jaarverslag secretaris (vanaf 02-11-2020 geplaatst op www.svdosko.nl ). 
  6. Jaarverslag penningmeester
   (ligt 1 uur voor aanvang vergadering ter inzage).
  7. Verslag kascommissie / decharge bestuur
   De kascommissie bestaat uit Bart Rens, Jos Arendonk en Miquel Bogers. Reserveleden zijn Conja Brugmans en Ellen Knopper. 
  8. Benoeming kascommissie.
   Bart Rens is statutair aftredend
  9. Jeugd.
  10. Vaststelling contributie.
  11. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2020/2021
  12. Huldigingen.
  13. Bestuursverkiezing.

  Volgens het rooster zijn aftredend: 

  • Secretaris Jack Reijnders treedt af. Het bestuur stelt de leden voor om Dennis Hagenaars te benoemen als secretaris.

  Tussentijds aftredend:

  • Penningmeester Dennis Nuijten treedt af in zijn rol als penningmeester neer. Het bestuur stelt de leden voor om Rick Brugmans te benoemen als penningmeester.
  • Kevin Langenberg heeft op de ALV vorig jaar aangegeven te stoppen als Commissaris Jeugd. Het bestuur stelt de leden voor om Dennis Nuijten te benoemen als Commissaris Jeugd.
  • Dennis Hagenaars treedt af als Commissaris Projecten. Het bestuur stelt voor om hem te benoemen als secretaris (zie boven)
  • Het bestuur stelt voor om Kevin Langenberg te benoemen als Commissaris Sponsoring & Marketing. Deze rol zal de Commissaris Projecten vervangen.

      14. Rondvraag.
      15. Sluiting.