• Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

  11 nov 2018
 • Het bestuur van S.V. DOSKO nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 november 2018. Aanvang 20.00 uur in het clubhuis aan de Ravelstraat te Bergen op Zoom.

  Agenda.

  1. Opening en mededelingen.
  2. Ingekomen en uitgegane stukken.
  3. Vaststellen agenda.
  4. Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op 20 november 2017
   (Notulen liggen vanaf 14-11-18 in het clubhuis ter inzage of zijn op te vragen via secretaris@svdosko.nl of 06 – 53 85 79 18).
  5. Jaarverslag secretaris (vanaf 14-11-2018 geplaatst op www.svdosko.nl ).
  6. Jaarverslag penningmeester
   (ligt 1 uur voor aanvang vergadering ter inzage).
  7. Verslag kascommissie / decharge bestuur
   De kascommissie bestaat uit Eppie Sebregts, Jac Hendrickx en Frans Nuijtemans Reserveleden zijn Miquel Bogers en Eric de Bie.
  8. Benoeming kascommissie.
   ( Eppie Sebregts is statutair aftredend)
  9. Jeugd.
  10. Vaststelling contributie.
  11. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2018/2019.
  12. Bestuursverkiezing.
   Volgens het rooster zijn aftredend: Penningmeester Lianne Musters en Commissaris Jeugd (Jeugdvoorzitter) Kevin Langenberg. Commissaris Jeugd, Kevin Langenberg stelt zich herkiesbaar.
   Penningmeester Liane Musters treedt af. Het bestuur stelt haar leden voor op Dennis Nuyten te benomen tot penningmeester.
   Eventuele (tegen)kandidaten voor bovengenoemde functies dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail (secretaris@svdosko.nl ) voor 14 november 2018 te worden aangemeld bij de secretaris: sv DOSKO, Postbus 466, 4600 AL Bergen op Zoom. .
  13. Huldigingen.
  14. Rondvraag.
  15. Sluiting.